1982 ANAYASASINDA VERGİLENDİRME YETKİSİNİN VERGİNİN KANUNİLİĞİ İLKESİ AÇISINDAN DERĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ

Hukuk devleti anlayışının bir unsuru olarak kanunilik ilkesi, devletin eylem ve işlemlerinin yasalara aykırı olmaması anlamına gelmektedir. İlkenin içerdiği diğer anlam ise devletin, bireylerin hak ve özgürlüklerine karşı ancak kanunun yetki verdiği alanlarda eylem ve işlem tesis edebileceğidir. 1982 Anayasası’nda diğer modern anayasalar gibi verginin kanuniliği ilkesine yer verilmiş ve kanunilik ilkesine istisna olarak, hızlı karar alınması gereken ya da bilimsel ve teknik bakımdan uzmanlık gerektiren konularda yürütme organına vergilendirme alanında takdir yetkisi doğrultusunda işlem yapabilmesi için birtakım yetkiler tanımıştır. Bu makalede, 1982 Anayasası’nın vergilendirme yetkisine ilişkin hükümleri doktrin ve yargı organının yorumları doğrultusunda verginin kanuniliği ilkesi açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Hukuku, Verginin Kanuniliği İlkesi, Verginin Yasallığı İlkesi, Cumhurbaşkanının Vergilendirme Yetkisi

ABSTRACT

Legality of tax, as one of the concepts in state of law, means that actions and transactions are not contrary to the law. The other meaning of the principle is that the state can only constitute its actions and transactions in areas where law authorizes against individuals’ rights and freedoms. Like other modern constitutions, legality of tax principle is included and executive body is authorized in order to act on power of discretion in taxation in case of urgency or in need of scientific and technical expertise as an exception of legality of tax principle in 1982 Constitution Act. In this article, provisions of taxation power is evaluated towards doctrines and interpretations of judicial body in terms of legality of tax principle.        

Keywords: Tax Law, Legality of Tax Principle, Taxation Power of the Ministerial Board

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri