ESNAF AHİLİK SANDIĞI UYGULAMASININ COVİD-19 BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZ           

İşsizlik olgusu, açık veya gizli, yapısal veya dönemsel özellik gösterse de ekonomilerde daima belirli oranlarda artış veya azalış gösteren bir durumdur. Bir işverene bağlı olarak çalışanların yani 4857 sayılı İş Kanunu anlamında işçi, 854 sayılı Deniz İş Kanunu anlamında gemi adamı, 5953 sayılı Basın İş Kanunu anlamında gazeteci olarak adlandırılan ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu anlamında hizmet akdi, özel kanunlarda iş akdi olarak nitelenen hukuki ilişkinin son bulması durumunda, bu kişilere işsizlik sigortası aracılığı ile gelir sağlanarak işsizliğin neden olduğu ekonomik etkiler azaltılmaya çalışılmaktadır.

Peki işsizlik olgusu sadece bir işverene bağlı çalışanlar için mi geçerlidir?  Esnaf veya serbest meslek erbabı statüsünde çalışıp primlerini kendileri ödeyen sigortalılar da ekonomideki mevcut koşullardan etkilenerek işyerlerini kapattıklarında, ekonomik kayıp söz konusu olur. Bu ekonomik kayıpların azaltılması amacıyla, tıpkı bir işverene bağlı olarak çalışanlara ödenen işsizlik ödeneği gibi, Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması ile esnaf veya serbest meslek erbabına yapılacak ödemelerin bir can suyu olacağı yadsınamaz bir gerçektir.

Anahtar kelimeler: Esnaf Ahilik Sandığı, İşsizlik Ödeneği, COVID-19  

 

ABSTRACT

Unemployment phenomenon is a situation that always has open or hidden and structural or periodic increase or decrease. In case the termination of the legal relationship of people who works subject to an employer in other words employee in the context of Labor Law No. 4857, seaman in the context of Maritime Labor Law No. 854, journalist in the context of Press Labor Law No. 5953, and labor contract in the context of Code of Obligations No. 6098, the economic effects of the unemployment is decreased by unemployment insurance.

Is unemployment phenomenon valid for only people who works subject to an employer? When insureds who pay their own contributions as craft or self-employed close down their workplaces, there happens an economic loss. With the aim of reducing this economic loss, the payments made to craft or self-employed with Craft and Ahi Community Fund application as unemployment insurance will be life line.       

Keywords: Craft and Ahi Community Fund, Unemployment Benefit, COVID-19

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri