İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BAKIMINDAN İŞVERENİN SORUMLULUĞUNDA KAÇINILMAZLIK HALİ

ÖZ

Sigortalıların maruz kaldıkları iş kazası ve meslek hastalıkları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenen kısa vadeli sigorta kolları kapsamında olan durumlardandır. Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası ve meslek hastalıkları hallerinde yaptığı giderlerin tamamını veya bir kısmını, anılan Kanun’un 21 inci maddesinin birinci fıkrası ve/veya 76 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince işverenden tahsil etmek için işlem yapabilmektedir. Bu işlemler sırasında işverenlerin sorumluluğu belirlenirken dikkate alınması gereken bir husus da kaçınılmazlık halidir. Sigortalıların maruz kaldığı iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında işverenlerin sorumluluğunu ortadan kaldıracak bir kaçınılmazlık halinden söz edilebilmesi için işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından her türlü tedbirin alınmış olması ve her türlü tedbirin alınmış olmasına rağmen öngörülemeyen bir durum ile karşılaşılmış olması gerekir.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Meslek Hastalığı, Kaçınılmazlık

ABSTRACT

Occupational accidents and professional diseases are regulated within the context of short term insurance branches in Social Security and General Health Insurance Law number 5510. Social Security Institution can collect the expenses full or partially from employer in case of occupational accidents and professional diseases in accordance with first sub-article of article 21 and/or fourth sub-article of article 76. Another point to be emphasized is unavoidable circumstance in determining employer’s responsibility. In order to consider unavoidable circumstance which removes employer’s responsibility in occupational accident and professional disease, it is necessary to take all the measures with regards to occupational health and safety and there must be an unforeseen consequence despite of these measures.     

Keywords: Occupational Accident, Professional Disease, Unavoidability 

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri