İŞÇİNİN İŞVERENE VERDİĞİ ZARARIN SONUÇLARI

ÖZ

Çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan konulardan birisi de işçinin iş görme edimi sırasında kasıtlı ya da kusurlu olarak işverene zarar vermesidir. 4857 sayılı İş Kanunu işçinin işverene bir zarar vermesi durumunda işverene bazı şartların varlığı halinde iş sözleşmesinin fesih hakkını düzenlemiş ancak zararın tazmini konusunda özel bir düzenleme yapmamıştır. İşverenin işçinin vermiş olduğu zararın tazmini konusunda genel hükümler çerçevesinde bazı düzenlemeler mevcut olsa da tazmin sürecinin yürütülmesi konusunda özel düzenlemeler yeterli değildir. Bu bakımdan sürecin nasıl olacağı konusunda yargı kararları yol gösterici olmaktadır. İşçi tarafından meydana gelen zarar tutarının belirlenmesi, zararı meydana getiren olayların irdelenmesi, kusur oranlarının tespiti ve tazmininin nasıl yapılması gerektiği ve işveren tarafından haklı fesih sürecinin nasıl işletilmesi gerektiği hususları, yargı kararları ve doktrin görüşleri ile irdelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Haklı Fesih, İşçi Tarafından Verilen Zarar, Kusur Oranı, Zarar Tazmini

 

ABSTRACT

One of the frequently encountered issues in working life is the deliberate or flawed harm of the employee to the employer during the act of doing business. In accordance with Labor Law numbered 4857, in the event that the employee causes harm to the employer, the employer has regulated the right to terminate the employment contract in the presence of certain conditions, but has not made a special regulation regarding the compensation of the damage. Although there are some regulations within the framework of general provisions regarding the compensation of the damage caused by the employer by the employee, special regulations are not sufficient for the execution of the compensation process. In this respect, judicial decisions are guiding on how the process will be. We will try to examine the issues of determining the amount of damage caused by the worker, examining the events that cause the damage, determining and compensating the defect rates, and how the termination process should be operated by the rightful employer, with judicial decisions and doctrinal views.

Key Words: Justified Termination, Damage Caused by the Worker, Defect Rate, Damage Compensation

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri