TÜRKİYE EMEK PİYASASININ YAPISI VE KADIN YOKSULLUĞU

ÖZ

Türkiye işgücü piyasasının en önemli sorunlarından biri işgücüne katılım oranlarının düşük olmasıdır. Bir diğer önemli sorun ise kayıt dışı istihdamdır. Bu çalışma Türkiye emek piyasasının yapısı üzerinden kadın yoksulluğunu etkileyen faktörlere odaklanmaktadır. Türkiye emek piyasası yapısının kadın emeği ve yoksulluğu üzerindeki etkileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilen Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 kesit mikro verileriyle analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar eğitim seviyesi düşük kadınların özellikle okur-yazar olmayan ve ilkokul mezunu kadınların yoksulluk oranının daha yüksek olduğunu göstermektedir. İstihdamda yer alan yoksul kadınlar içinde en kırılgan kadın grubunu tarım sektöründe çalışan ücretsiz aile işçisi kadınlar oluşturmuştur. Yoksulluğun sadece işsiz kadınların sorunu olmayıp aynı zamanda çalışan kadınların da sorunu olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, İşgücü, Kadın, Yoksulluk ve İşgücü Piyasası

Jel Sınıflandırma Kodları: I32, J16, J21

 

ABSTRACT

One of the most important problems of Turkey's labor market is the low labour force participation rate. Another important problem is informal employment. This study focuses on the factors affecting women's poverty through the structure of Turkey's labor market. The effects of Turkish labour market structure on women poverty were analyzed with Income and Living Conditions Survey 2018 micro data produced by the Turkish Statistical Institute. The results show that the poverty rate of women with low education level is higher, especially for illiterate and primary school graduates. Unpaid family worker women working in the agricultural sector constitute the most vulnerable group of women among the poor women in employment. It has been determined that poverty is not only a problem of unemployed women but also of working women.

Keywords: Gender, Labour Force, Woman, Poverty and Labour Market

Jel Classification Codes: I32, J16, J21

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

Makaleyi Satın Al / 5 TL Abonelik Paketleri